ბიზნესი ხელს უწყობს გენდერულ თანასწორობას დასაქმების ადგილზე, ბაზარსა და საზოგადოებაში.

  • სამუშაო ადგილზე გენდერული თანასწორობისა და ღირსეული სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა.
  • დასაქმების ადგილას სექსუალური შევიწროების და ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენცია.
  • ქალი დასაქმებულების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობასა და მარკეტინგულ საქმიანობაში გენდერული სტერეოტიპების დანგრევაში წვლილის შეტანა.
  • ქალი მეწარმეების საქმიანობის ხელშეწყობა.
  • საზოგადოებაში ქალთა გაძლიერების ხელშემწყობი პროგრამების განხორციელება.