ბიზნესი ხელს უწყობს შეიქმნას მდგრადი ინფრასტრუქტურა ეკონომიკური განვითარებისა და მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის

  • ინკლუზიურობის ხელშეწყობა მცირე და საშუალო ბიზნესში
  • მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის ფინანსებზე წვდომის უზრუნველყოფა.
  • ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების დანერგვა სამრეწველო პროცესში.
  • ინოვაციების ხელშეწყობა ბიზნესში, გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების გათვალისწინებით.
  • ტექნოლოგიური განვითარებისა და კვლევის ხელშეწყობა.
  • საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე წვდომის გაზრდა.
  • უნივერსალური და ხელმისაწვდომი ინტერნეტის უზრუნველყოფა.