ბიზნესი ხელს უწყობს ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი ქალაქებისა და დასახლებების განვითარებას.

  • გარემოზე მავნე ზეგავლენის შემცირება.
  • ნარჩენების გონივრული მართვა.
  • ინკლუზიური და მისაწვდომი ინფრასტრუქტურის შექმნა.
  • ენერგოეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა ინფრასტრუქტურის განვითარება.
  • ხელმისაწვდომი საცხოვრებელი სივრცის შექმნა.
  • მდგრადი ურბანული ტრანსპორტი.
  • საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება.
  • ურბანული დაგეგმარებისას ინოვაციური მიდგომების გამოყენება.