ბიზნესი ხელს უწყობს მშვიდობიან და ინკლუზიურ საზოგადოებებს მდგრადი განვითარებისთვის, უზრუნველყოფს სამართლიანობის ხელმისაწვდომობას ყველასთვის. ხელს უწყობს ეფექტიან, ანგარიშვალდებულ და ინკლუზიურ ინსტიტუტებს ყველა დონეზე.

  • ბიზნესის ინიციატივები ჰუმანიტარული დახმარების მიმართულებით.
  • ძალადობის ყველა ფორმის აღმოფხვრის ხელშეწყობა, როგორც კომპანიის შიგნით ისე გარეთ.
  • ბიზნესის მიერ გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც ხელს შეუწყობს კანონის უზენაესობასა და მართლმსაჯულებაზე თანაბარ ხელმისაწვდომობას.
  • ბიზნესის კეთილსინდისიერება, კორუფციისა და მექრთამეობის ყველა ფორმის აღმოფხვრასთან ბრძოლა.
  • ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე ინსტიტუტების ხელშეწყობა.
  • არადისკრიმინაციული კანონებისა და პოლიტიკის აღსრულების ხელშეწყობა.