პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისთვის *
მონიშნეთ საწარმოს ტიპი: *

მსხვილი ბიზნესი - დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა აღემატება 249 ადამიანს ან საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა 60 მლნ ლარს;  

საშუალო ბიზნესი -  დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა მერყეობს 50-დან 249 ადამიანამდე, ხოლო საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა – 12 მლნ ლარიდან 60 მლნ ლარის ფარგლებშია; 

მცირე ბიზნესი - დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა არ აღემატება 50 დასაქმებულს და საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა არ აღემატება 12 მლნ ლარს. 

მეორე ეტაპის სააპლიკაციო ფორმა ივსება ინგლისურ ენაზე