ბიზნესი მდგრადი განვითარებისთვის - აპლიკაცია

  • იმპლემენტაცია

  • შედეგი

  • თანდართული დოკუმენტები

  • დირექტორის/ აღმასრულებელი/ გენერალური დირექტორის განცხადება

 

ვერიფიკაცია