ბიზნესი უზრუნველყოფს გარემოზე მავნე ზეგავლენის შემცირებას 

პროდუქტების / სერვისების წარმოებისა და მოხმარების პროცესში. 

  • კომპანიას პოლიტიკის დონეზე გაწერილი აქვს და უზრუნველყოფს ბუნებრივი რესურების მდგრად მოხმარებასა და ნარჩენების მართვას. 
  • ნარჩენების წარმოქმნის შემცირება წარმოების პროცესში. 
  • ნარჩენების შემცირებაზე, გადამუშავებაზე, აღდგენასა და გარემოს დაცვაზე ცნობიერების ამაღლება. 
  • ნარჩენების შემცირებაზე მიმართული კვლევების, ტექნოლოგიებისა და ინფრასტრუქტურის შექმნის/ განვითარების მხარდაჭერა. 
  • მდგრადი ტურიზმის განვითარება რომელიც ხელს უწყობს ადგილობრივად სამუშაო ადგილების შექმნას, ადგილობრივი კულტურის წარმოჩენას და ადგილობრივი პროდუქტების გასაღებას ბაზარზე. 
  • მავნე ქიმიური ელემენტების შემცირება წარმოების პროცესში.