ბიზნესი უზრუნველყოფს გარემოზე მავნე ზეგავლენის შემცირებას პროდუქტების / სერვისების წარმოებისა და მოხმარების პროცესში.

  • კომპანიას პოლიტიკის დონეზე გაწერილი აქვს და უზრუნველყოფს ბუნებრივი რესურების მდგრად მოხმარებასა და ნარჩენების მართვას.
  • ნარჩენების წარმოქმნის შემცირება წარმოების პროცესში.
  • ნარჩენების შემცირებაზე, გადამუშავებაზე, აღდგენასა და გარემოს დაცვაზე ცნობიერების ამაღლება.
  • ნარჩენების შემცირებაზე მიმართული კვლევების, ტექნოლოგიებისა და ინფრასტრუქტურის შექმნის/ განვითარების მხარდაჭერა.
  • მდგრადი ტურიზმის განვითარება რომელიც ხელს უწყობს ადგილობრივად სამუშაო ადგილების შექმნას, ადგილობრივი კულტურის წარმოჩენას და ადგილობრივი პროდუქტების გასაღებას ბაზარზე.
  • მავნე ქიმიური ელემენტების შემცირება წარმოების პროცესში.