უთანასწორობის შემცირება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნებს შორის 

  • დაბალი შემოსავლის მქონე რეგიონებისთვის ძირითად პროდუქტებსა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება (მაგ.ბიზნესის, პოლიტიკის დიალოგის, სოციალური ინვესტიციების მეშვეობით). 
  • დაქირავება, ტრენინგი და დასაქმება ადგილობრივი საზოგადოების წევრების, მათ შორის სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრები ადამიანების და მათი ინტეგრირება ღირებულების ჯაჭვში (მწარმოებლები, მომწოდებლები, დისტრიბუტორები, გამყიდველები). 
  • მრავალფეროვნებისა და თანაბარი შესაძლებლობების ხელშეწყობა; 
  • ადგილობრივი თემებისთვის ხელმისაწვდომი პროდუქტებისა და სერვისების მიწოდება; 
  • სათემო ორგანიზაციებთან პარტნიორობა სოციალური ინკლუზიურობის ხელშეწყობის მიზნით; 
  • სამართლიანი შრომითი პრაქტიკის მხარდაჭერა; 
  • ეროვნული პოლიტიკის დონეზე თანასწორობის ხელშეწყობა სახელმწიფო ინსტიტუტებთან მუშაობის გზით