ბიზნესი ხელს უწყობს მშვიდობიან და ინკლუზიურ საზოგადოებებს მდგრადი განვითარებისთვის, უზრუნველყოფს სამართლიანობის ხელმისაწვდომობას ყველასთვის. ხელს უწყობს ეფექტიან, ანგარიშვალდებულ და ინკლუზიურ ინსტიტუტებს ყველა დონეზე.  

 

  • ძალადობის ყველა ფორმის აღმოფხვრის ხელშეწყობა, როგორც კომპანიის შიგნით ისე გარეთ. 
  • ბავშვთა მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. 
  • ბიზნესის მიერ გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც ხელს შეუწყობს კანონის უზენაესობასა და მართლმსაჯულებაზე თანაბარ ხელმისაწვდომობას. 
  • ბიზნესის კეთილსინდისიერება, კორუფციისა და მექრთამეობის ყველა ფორმის აღმოფხვრასთან ბრძოლა. 
  • ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე ინსტიტუტების ხელშეწყობა. 
  • არადისკრიმინაციული კანონებისა და პოლიტიკის აღსრულების ხელშეწყობა. 
  • Პოლიტიკის შემუშავების პროცესში ჩართულობა სახელმწიფო უწყებებთან მჭიდრო დიალოგისა და თანამშრომლობის გზით.  
  • ბიზნესის ინიციატივები ჰუმანიტარული დახმარების მიმართულებით.