ბიზნესი ხელს უწყობს ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი ქალაქებისა და დასახლებების განვითარებას. 

  • გარემოზე მავნე ზეგავლენის შემცირება. 
  • Მუნიციპალური ნარჩენების გონივრული მართვა. 
  • ინკლუზიური და მისაწვდომი ინფრასტრუქტურის შექმნა. 
  • ენერგოეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა ინფრასტრუქტურის განვითარება. 
  • ხელმისაწვდომი საცხოვრებელი სივრცის შექმნა. 
  • მდგრადი ურბანული ტრანსპორტი. 
  • საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება. 
  • ურბანული დაგეგმარებისას ინოვაციური მიდგომების გამოყენება.