ბიზნესი უზრუნველყოფს კომპანიის შიგნით და საზოგადოებაში ხარისხიან განათლებაზე მისაწვდომობას.

  • საუნივერსიტეტო და პროფესიული განათლების ხელშეწყობა.
  • დასაქმებულთა პროფესიული განვითარების უზრუნველყოფა.
  • ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო სერვისებისა და პროდუქტების შექმნა.
  • მომხმარებელთა ფინანსური განათლების ხელშეწყობა.
  • ახალგაზრდების პროფესიული უნარების განვითარება და დასაქმების ხელშეწყობა.