მონაწილეობის  პირობები

  • საკონკურსო პროექტის/ინიციატივის ავტორი უნდა იყოს სამეწარმეო იურიდიული პირი (მცირე, საშუალო ან მსხვილი საწარმო), რომელიც საქმიანობს საქართველოში;
  • წარმოდგენილი საკონკურსო პროექტი/ინიციატივა უნდა შეესაბამებოდეს ჯილდოს ნომინაციებს;
  • წარმოდგენილი საკონკურსო პროექტი/ინიციატივა უნდა იყოს დაწყებული, მიმდინარეობდეს ან სრულდებოდეს 2021 – 2022 წლებში;
  • კომპანიას შეუძლია შემოიტანოს რამდენიმე აპლიკაცია, სხვადასხვა ნომინაციაში.