პარტნიორული პროექტები

ბიზნესი ხელს უწყობს მდგრად განვითარებას სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან პარტნიორობით. 

  • თანამშრომლობა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან – ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად. 

შენიშვნა. იგულისხმება არასამეწარმეო იურიდიული პირი. (მაგ.: სამოქალაქო საზოგადოება, საერთაშორისო ორგანიზაცია ან ასოციაცია და სხვა.) 

მდგრადი დაფინანსება

ბიზნესი მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს  მდგრადი დაფინანსების ხელშეწყობას საქართველოში

 

  • მწვანე/სოციალური/მდგრადი/მდგრადობასთან დაკავშირებული ობლიგაციების გამოშვება და სესხების გაცემა ეკოლოგიურად და სოციალურად მდგრადი პროექტების დასაფინანსებლად, როგორიცაა განახლებადი ენერგიის ინფრასტრუქტურა, ენერგოეფექტური შენობები ან მდგრადი ტრანსპორტი.
  • საინვესტიციო ფონდების გამოშვება, რომელიც სპეციალურად არის განკუთვნილი მდგრადი განვითარების მიზნებთან შესაბამისი პროექტების დასაფინანსებლად, როგორიცაა სუფთა ენერგია, ხელმისაწვდომი საცხოვრისი მდგრადი სოფლის მეურნეობა ან სუფთა წყალი და სანიტარია.
  • ინვესტიციების პრიორიტეტიზაცია ისეთ პროექტებში ან ბიზნესებში, რომელთაც ფინანსურ შედეგებთან ერთად დადებითი სოციალური და გარემოსდაცვითი ზემოქმედება აქვთ.
  • მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, მაგალითად დაბალი შემოსავლის მქონე პირებისთვის ან თემებისთვის, ფინანსური სერვისების მიწოდება, მათთვის საარსებო წყაროს გაუმჯობესება მეწარმეობის, განათლებისა და ძირითადი სერვისების ხელმისაწვდომობის გზით.
  • მდგრადობისადმი ერთგულების დემონსტრირება ბიზნეს სტრატეგიებში, ოპერაციებსა და მიწოდების ჯაჭვებში გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი (ESG) საკითხების/ფაქტორების ინტეგრირებით.
  • ინოვაციური დაფინანსების მექანიზმების დანერგვა მდგრადი განვითარების სპეციფიკური გამოწვევების გადასაჭრელად, როგორიცაა დაფინანსების პლატფორმები სუფთა ენერგიის პროექტებისთვის, ნახშირბადის ოფსეტური ბაზრები, სოციალური ზემოქმედების ობლიგაციები ან სესხები.
  • მდგრადი განვითარების ინიციატივების მხარდასაჭერად დაფინანსების, ტექნიკური დახმარებისა და პოლიტიკის რჩევების უზრუნველყოფა/მიწოდება.