ბიზნესი ხელს უწყობს მდგრად განვითარებას სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან პარტნიორობით.

  • თანამშრომლობა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან – მთავრობასთან, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, აკადემიურ დაწესებულებებთან, მედიასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად.