ბიზნესი ხელს უწყობს მდგრად ეკონომიკურ ზრდას, პროდუქტიულ დასაქმებას და ღირსეულ სამუშაოს ყველასთვის.

  • ღირსეული სამუშაო პირობების შექმნა ყველა დასაქმებულისთვის.
  • თანაბარი ანაზღაურება.
  • უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა.
  • ახალგაზრდა მეწარმეების საქმიანობის ხელშეწყობა.
  • მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების განვითარების ხელშეწყობა.
  • მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმება.
  • სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობა.