ბიზნესი ხელს უწყობს მდგრად ეკონომიკურ ზრდას, პროდუქტიულ დასაქმებას და ღირსეულ სამუშაოს ყველასთვის.

  • ღირსეული სამუშაო პირობების შექმნა ყველა დასაქმებულისთვის  
  • თანაბარი ანაზღაურება თანაბარი ღირებულების სამუშაოსთვის. 
  • უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა. 
  • ახალგაზრდა მეწარმეების საქმიანობის ხელშეწყობა. 
  • მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების განვითარების ხელშეწყობა. 
  • მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმება. 
  • სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობა. 
  • ბაზარსა და სამუშაო ადგილზე ქალთა გაძლიერება და გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა