თემასთან შესაბამისობა, საკითხის სწორად გააზრება და გადმოცემა (20 ქულა)
კონკურსანტის მიერ შერჩეული თემა შესაბამისობაშია კონკურსის პირობებთან
კონკურსანტს სრულად აქვს გააზრებული და გადმოცემული საკითხი
საკითხის რელევანტურობა (20 ქულა)
ნამუშევარში გათვალისწინებულია მიმდინარე აქტუალური საკითხები საქართველოში
ნამუშევარი ეხმაურება მსოფლიოში არსებულ აქტუალურ თემებს
მასალების შეგროვება, ანალიზი და რესპონდენტები   (20 ქულა)
შეგროვებული მასალა სრულად არის გაანალიზებული, დამუშავებული და არგუმენტირებული
საკონკურსო მასალის თემის ირგვლივ, მრავალფეროვნების მიზნით, წარმოდგენილია სხვადასხვა რესპონდენტი
ავტორის მხრიდან თემის დაბალანსებული და ობიექტური ასახვა (20 ქულა)
საკონკურსო მასალაში წარმოდგენილი თემა/პრობლემატიკა ობიექტურადაა გაშუქებული
თემის ირგვლივ შერჩეული რესპონდენტები დაბალანსებულადაა წარმოდგენილი
ტერმინოლოგია (20 ქულა)
ნამუშევარში კორპორაციული მდგრადობის თემასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია სწორადაა გამოყენებული
ჟურნალისტის მხრიდან რესპონდენტები/ობიექტები ეთიკურ ჭრილშია წარმოჩენილი და განხილული